Een ogenblik geduld a.u.b.

Over Ons

Coöperatieve vereniging 'Het KunstKwartier' is ontstaan uit de fusie van Muziekschool Kunstbedrijven, Noordakkoord en Muziekonderwijs Grootegast en vanaf 1 januari 2021 is 'Het KunstKwartier' dé nieuwe cultuur/kunstinstelling van, in en voor de gemeente Westerkwartier.


Missie

"Wij geloven dat kunst en cultuur de samenleving rijker maakt. We dragen hieraan bij door dichtbij de inwoners, op de meest creatieve manier, in te spelen op de vraag naar kunst en cultuur. Bij ons ervaar je kunst en cultuur door te ontdekken, te leren en mee te doen."


Visie

Algemeen

Alle inwoners en scholen van het Westerkwartier hebben keuzevrijheid in betaalbaar, flexibel en zo breed mogelijk kunstonderwijs van het kunstencentrum. Daarnaast willen we graag dat inwoners meedenken over nieuw aanbod. Het Kunstencentrum wil meer zijn dan alleen een makelaar tussen vraag en aanbod; we hebben een eigen visie op hoe we de kwaliteit kunnen waarborgen en hoe we verdieping en verbreding kunnen bewerkstelligen. Docenten, cursus- en workshopleiders voldoen aan de gestelde voorwaarden van het kunstencentrum; samenwerking en eigenaarschap staan voorop. Creativiteit en kwaliteit zijn de basis; creatief buiten bestaande kaders denken, zowel in de organisatie als in het onderwijs/aanbod.

Maatschappelijke rol

  • Door het kunstonderwijs zo betaalbaar en bereikbaar mogelijk te maken voor iedereen, wordt de leefbaarheid in de gemeente Westerkwartier versterkt en wordt kunstzinnige vorming in het hele gebied gestimuleerd.
  • We willen een spin in het web zijn; de partij waar men als eerste aan denkt als het om cultuureducatie, -participatie, -oriënatie en -informatie gaat.
  • Inspelend op landelijke, provinciale en locale trends, willen we ruimte bieden voor het ontwikkelen van nieuw aanbod
  • Bij de invulling van maatschappelijke vraagstukken als jeugdzorg, eenzaamheid, energietransitie enz., kunnen wij kunst en cultuur inzetten.
  • Culturele (educatieve) producties passen in ons takenpakket om participatie te stimuleren.
  • Kunstonderwijs in het primair en voortgezet onderwijs moet verdiept worden door met het onderwijs enerzijds in gesprek te gaan en daarnaast structurele subsidies te behouden en binnen te halen.

Ondernemerschap

  • We kiezen voor een ondernemende houding, waarbij we zelf actief contacten aan en onderhouden, (nieuwe) producten in de markt zetten en onszelf voortdurend informeren over nieuwe mogelijkheden,projecten of kunstvormen. Voedingsbronnen hiervoor zijn o.a. LKCA, Fonds voor Cultuurparticipatie, K&C Groningen en Cultuurconnectie.
  • De ZZP-status van alle docenten en cursusleiders versterkt het ondernemend vermogen.                     
  • We maken ons hard voor eerlijke tarieven voor zowel docent als leerling, goed uitgeruste ruimten en duidelijke kwaliteitsnormen.
  • Op alle relevante terreinen willen we kwaliteit waarborgen: o.a. inhoud, organisatie, faciliteiten, marketing en financieel beleid.


Organisatie

Het KunstKwartier is een coöperatieve vereniging van zelfstandige ondernemers - hierna te noemen CV Het KunstKwartier (handelsnaam). De CV Het KunstKwartier bestaat uit zelfstandige docenten/cursusleiders en zij houden zich allen bezig met kunstzinnige vorming in de breedste zin van het woord. Dit wordt omschreven in de statuten van de Coöperatie Kunstencentrum Westerkwartier U.A. (statutaire naam).In het op grond van deze statuten vastgestelde huishoudelijk reglement zijn bepaalde zaken – genoemd in de statuten – nader omschreven. De CV Het KunstKwartier kent een breed vertegenwoordigd bestuur dat is samengesteld uit een externe voorzitter, een externe secretaris, een externe penningmeester en twee docenten uit de coöperatie.Deze externe bestuursleden bestaan bij voorkeur uit verschillende belanghebbenden uit de samenleving: o.a. amateurverenigingen, (primair) onderwijs en het sociaal domein.De leden (docenten/cursusleiders) van de coöperatie zijn formeel gebundeld in het begrip ‘algemene ledenvergadering’- hierna te noemen A.L.V. Het KunstKwartier.Het bestuur van de CV Het Kunstkwartier is gekozen door de A.L.V. Het KunstKwartier. Op dit moment is de samenstelling van het bestuur op ad interim basis i.v.m. het per 1 januari 2021 statutair opgerichte CV Het Kunstkwartier op nadrukkelijk verzoek vanuit de gemeente Westerkwartier.

De samenstelling van het ad interim bestuur:

Dhr. Martin Groen (voorzitter), intergrale veiligheidsdeskundige revalidatie Friesland
Dhr. Hielke Westra (secretaris), directeur Groninger Dorpen
Mevr. Mathilde Leemhuis (penningmeester), docente saxofoon, Zuidhorn

Nieuwe leden kunnen toetreden tot de CV Het KunstKwartier; ze worden gemachtigd door het bestuur van Het KunstKwartier na een gesprek met een coördinator en/of lid van de betreffende vakgroep. Er moet bij de aanstaande leden een goede balans zijn tussen de kwaliteitseisen uit onderstaande kwaliteitsmatrix: 

Diploma Bekwaamheid Ervaring Innovatie PopulariteitAdministratieve ondersteuning

De administratieve ondersteuning wordt gedaan door Stichting Biblionet Groningen. Haar dienstverlenende rol bestaat uit de leerlingenadministratie, het toezicht op de leerlinggebonden subsidie en de financiële administratie inclusief het opstellen van de jaarrekening. 


Coördinatie

Om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de wensen van de inwoners en belanghebbenden van de gemeente Westerkwartier ten aanzien van de kunstzinnige vorming en het ontwikkelen daarvan, zijn er drie coördinatoren werkzaam, die het inhoudelijke pakket van de CV Het KunstKwartier stroomlijnen en initiëren. De coördinatoren handelen in het belang van de coöperatie en zijn gehouden aan de bestuursbesluiten, die op hoofdlijnen steunen op de besluiten van de A.L.V. Ter vermijding van belangenvermenging worden de coördinatoren, in samenspraakmethetbestuurendeA.L.V.,formeelbenoemd. Decoördinatorenzijnlidvande algemene ledenvergadering en zijn eveneens werkzaam als zelfstandige ondernemers. De werkzaamheden van de coördinatoren staan omschreven in de notitie ‘verdeling coördinatietaken’

De huidige coördinatoren zijn:

Roelf Postma
Jildou Renema
Wessel Spijkerman                                                                                                                                                                                     


Beleidsplan

Download hier ons Beleidsplan 2021-2025

Jaarverslag 2022 en 2021 (samenvatting)                                                                                                                                                

Download hier ons samengevat  Jaarverslag 2022       

Download hier ons samengevat  Jaarverslag 2021